1. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant el que s’estableix en la legislació vigent, Pot de Plom Teatre,  d’ara endavant, també Lloc web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat.

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals en internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (*RGPD).
 • La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (*LOPD-*GDD).
 • El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (*RDLOPD).
 • La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (*LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollits en esta pàgina web és: Francisco Javier Castillo montañés , amb NIF: 21649517P, (d’ara endavant, Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són els següents:

Adreça:  Carrer Alquería Raga, 3.

Telèfon de contacte:  +34 625 39 15 27.

Email de contacte: info@potdeplom.com.

 

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment del que s’estableix en el RGPD i la LOPD-GDD,  l’informem que les dades personals recaptades per Pot de Plom Teatre, mitjançant els formularis existents en les seves pàgines quedaran incorporats i seran tractats en el nostre fitxer amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre Pot de Plom Teatre i l’usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest empleni, o per a atendre una sol·licitud o consulta d’aquest. Així mateix, de conformitat amb el que es preveu en el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que siga aplicable l’excepció prevista en l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals.

El tractament de les dades personals de l’usuari se sotmetrà als següents principis recollits en l’article 5 del RGPD i en l’article 4 i següents de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollits seran únicament els estrictament necessaris en relació amb els fins per als quals són tractats.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantinguts de manera que es permeti la identificació de l’usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractats de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals.

Les categories de dades que es tracten en Pot de Plom Teatre son únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals.

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. Pot de Plom Teatre es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de l’usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L’usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc web.

En les ocasions en les quals l’usuari haja o puga facilitar les seves dades a través de formularis per a realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc web, se l’informarà en cas que l’emplenament d’algun d’ells siga obligatòria pel fet que els mateixos siguen imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Fins del tractament a què es destinen les dades personals.

Les dades personals són recaptades i gestionades per Pot de Plom Teatre amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establits entre el lloc web i l’usuari o el manteniment de la relació que s’establisca en els formularis que aquest últim plene o per a atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzats amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de Pot de Plom Teatre, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per a adequar el contingut oferit a l’usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel lloc web.

En el moment en què s’obtinguen les dades personals, s’informarà l’usuari sobre la fi o fins específics del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals.

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament o fins que l’usuari sol·licite la seua supressió.

En el moment en què s’obtinguen les dades personals, s’informarà l’usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no siga possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals.

Les dades personals de l’Usuari seran compartits amb els següents destinataris o categories de destinataris: companyia de teatre Pot de Plom.

En cas que el Responsable del tractament tinga la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment en què s’obtinguen les dades personals, s’informarà l’usuari sobre el tercer país o organització internacional al qual es té la intenció de transferir les dades, així com de l’existència o absència d’una decisió d’adequació de la Comissió.

Dades personals de menors d’edat.

Respectant el que s’estableix en els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals de manera lícita per Pot de Plom teatre. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura en la qual els mateixos l’hagen autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

Pot de Plom Teatre es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garantisca la seguretat de les dades de caràcter personal i s’evite la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

No obstant això, pel fet que no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedisquen de manera fraudulenta a les dades personals, el responsable del tractament es compromet a comunicar a l’usuari, sense dilació indeguda, quan ocórrega una violació de la seguretat de les dades personals que siga probable que comporte un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que s’estableix en l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasione la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractats com a confidencials pel responsable del tractament, qui es compromet a informar i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat siga respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faça accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals.

L’usuari podrà exercir enfront del responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtindre confirmació de si està tractant o no les seues dades personals i, en cas afirmatiu, obtindre informació sobre les seues dades concretes de caràcter personal i del tractament que haja realitzat o realitze, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.

 

 • Dret de rectificació: És el dret de l’usuari al fet que es modifiquen les seues dades personals que resulten ser inexactes o, tenint en compte els fins del tractament, incomplets.

 

 • Dret de supressió (“el dret a l’oblit”): És el dret de l’usuari, sempre que la legislació vigent no establisca el contrari, a obtindre la supressió de les seues dades personals quan aquests ja no siguen necessaris per als fins per als quals van ser recollits o tractats; l’usuari haja retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compte amb una altra base legal; l’usuari s’opose al tractament i no existisca un altre motiu legítim per a continuar amb aquest; les dades personals hagen sigut tractats Il·lícitament; les dades personals hagen de suprimir-se en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagen sigut obtinguts producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seua aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per a informar els responsables que estiguen tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aqueixes dades personals.

 

 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seues dades personals. L’Usuari té dret a obtindre la limitació del tractament quan impugne l’exactitud de les seues dades personals; el tractament siga il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessite les dades personals, però l’Usuari el necessite per a fer reclamacions; i quan l’Usuari s’haja oposat al tractament.

 

 • Dret a la portabilitat de les dades:  En cas que el tractament s’efectue per mitjans automatitzats, l’usuari tindrà dret a rebre del responsable del tractament les seues dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que siga tècnicament possible, el responsable del tractament transmetrà directament les dades a aqueix altre responsable.

 

 • Dret d’oposició:  És el dret de l’usuari al fet que no es duga a terme el tractament de les seues dades de caràcter personal o se cesse el tractament dels mateixos per part de Pot de Plom Teatre.

 

 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seues dades personals, inclosa l’elaboració de perfils,  llevat que la legislació vigent establisca el contrari.

Així doncs, l’usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència “RGPD”, especificant:

 • Nom, cognoms de l’usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeta la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid que acredite la identitat.

 

 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.

 

 • Domicili a efecte de notificacions.

 

 • Data i signatura del sol·licitant.

 

 • Tot document que acredite la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i tot un altre document adjunt podrà enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic: 

Adreça postal:  Pot de Plom Teatre, Carrer Alquería de Raga, 3. 46210 Picanya (València).

Correu electrònic: info@potdeplom.com

Enllaços a llocs web de tercers.

El lloc web pot incloure enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de Pot de Plom Teatre, i que per tant no són operats per Francisco Javier Castillo Montañés. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seues pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells.

xarxes socials!

Copyright 2022 Pot de Plom. Tots els drets Reservats | Desenvolupament: Daclub.es

info@potdeplom.com

Oficina: 96 159 03 82
Mòbil i WhatsApp: 625 39 15 27